Sportfinanszírozás

A sport finanszírozásában jelentős szerepe van az államnak. Konkrét feladatait e téren több jogszabály is meghatározza, a következőkben ezeket tekintjük át, és kizárólag a legfontosabb támogatási formákat emeljük ki.

A támogatás pénzügyi fedezete

Az állam a sporttevékenység folytatásához pénzügyi támogatást nyújt, amely normatív hozzájárulás és szerződés alapján vehető igénybe §. Ennek részbeni fedezetéül szolgál a sorsolásos szerencsejátékok játékadójának 12 százaléka, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50 százaléka, valamint a sportfogadás (Totó, stb.) játékadója, amely bevételeket a sport támogatására kell fordítani, és a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetében kell megtervezni. Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról az önkormányzati és területfejlesztési miniszter rendelkezik [lásd: 22/2008. (IV.10.) ÖTM rend.].

A támogatás nyújtásának feltételei:

A sporttörvény szerint annak nyújtható támogatás, akinek

 1. nincs lejárt köztartozása;
 2. a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik, és

a korábban kapott támogatással megfelelő módon elszámolt §.

Nem kaphat támogatást:

 1. az a sportvállalkozás, amellyel szemben a csődtörvény (1991. évi XLIX tv., a továbbiakban: Cstv.) szerint végelszámolási, csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban;
 2. az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amelynek működését a bíróság felfüggesztette, valamint amelynek megszüntetésére az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.) szerint eljárás van folyamatban;
 3. az a sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint csődeljárás van folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása céljából kérelmet nyújtottak be, és felszámolását ennek alapján a bíróság jogerősen elrendelte .

A támogatási szerződés megkötésének a miniszteri rendelet szerinti további feltétele, hogy

 1. a kedvezményezett a támogatóval korábban kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeinek a teljesítéséről, illetve részteljesítéséről szóló elszámolást a támogató részére az előírt határidőben benyújtja és azt a támogató elfogadja;
 2. a kedvezményezettnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn, és erről a kedvezményezett az államháztartási törvényben meghatározottak szerint nyilatkozatot, vagy az illetékes hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást nyújt be a támogató részére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a támogató a nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje;
 3. a kedvezményezettnek az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: ÖTM) által alapított gazdálkodó szervezettel, az ÖTM tulajdonosi irányítása alá tartozó gazdasági társasággal, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézettel valamint sportközalapítvánnyal szemben esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn;
 4. a kedvezményezett vállalja, illetve igazolja, hogy a külön jogszabályban foglalt doppingellenes feladatainak eleget tesz;
 5. a kedvezményezett az állami sportinformációs rendszer részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően eleget tesz;
 6. a kedvezményezett megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok államháztartási törvényben meghatározott követelményeinek;
 7. a kedvezményezett hozzájárul a személyes adatainak az ÖTM által történő kezeléséhez;
 8. a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá;
 9. a kedvezményezett csatolja a pályázat, illetve kérelem tárgyát képező program bemutatását, célját, megnevezését, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségét, a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, saját forrás szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásának formáját és összegét, a megvalósítás pénzügyi fedezetének megalapozását célzó egyéb pénzügyi források rendelkezésre bocsátására vonatkozó ígérvényeket, a megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezését, valamint a beruházást is tartalmazó program esetén az annak helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi számát és 3 hónapnál nem régebbi tulajdonilap-másolatának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát (a továbbiakban: szakmai és költségterv),
 10. építési beruházás támogatása esetén a kedvezményezett benyújtja a jogerős elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős építési engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a pályázatban, illetve kérelemben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles,
 11. a kedvezményezett benyújtja az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyeket, igazolásokat,

a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy mely szervezetektől kért a pályázatában, illetve kérelmében megjelölt programhoz támogatást, valamint az elnyert támogatás összegéről 8 napon belül tájékoztatja a kötelezettségvállalót. §.

A támogatást nyújtó a támogatási szerződéstől köteles elállni, ha a támogatott szervezet:

 1. a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;
 2. a fent felsorolt feltételeket nem teljesítette, illetve támogatást kizáró helyzetbe került;
 3. köztartozása a szerződés megkötése óta lejárt és arra fizetési halasztást sem kapott;

a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel §.

A sportcélú támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza. §

A Gerevich Aladár-sportösztöndíj

 Az olimpián és a speciális világjátékokon kiemelkedő sporteredmény elérése érdekében az olimpiai és a speciális világjáték-válogatott kerettag sportolók, továbbá az azok felkészítésében közreműködő sportszakemberek részére - legfeljebb négy évre - Gerevich Aladár-sportösztöndíj adható. A sportösztöndíj a nemzeti válogatott kerettag sportoló tanulmányainak elősegítésére is biztosítható §. A Gerevich Aladár-sportösztöndíj mértékét és adományozásának részletes feltételeit a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány kuratóriuma állapítja meg, és az ösztöndíjakat a közalapítvány folyósítja. Az ösztöndíjra az olimpiai sportágakban a MOB, a paralimpiai sportágak esetében az MPB, a többi speciális világjátékon szereplő sportágak esetében a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége tesz javaslatot §.

 

Életjáradék

A sporttörvény az életjáradék formái alatt az olimpiai járadékot és a Nemzet Sportolója címet nevesíti. Meghatározza a jogosultság személyi és egyéb feltételeit, annak összegét, valamint a folyósítás módját.

 

Az utánpótlás támogatása

A minisztérium az "Utánpótlás-nevelési feladatok" előirányzat terhére biztosítja az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásához szükséges forrást a Sport XXI. program, a sportiskolák, valamint az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok támogatására. A Sport XXI. program koordinációs feladatai keretében a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet a részére szerződéssel átadott összeget különösen a programban részt vevő iskolák, sportiskolák, sportegyesületek támogatására, a testnevelők, edzők és szervezők díjazására, valamint a sportesemények, versenyrendszerek támogatására fordítja . A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet továbbadhatja a támogatást a programban részt vevő szakszövetségek, sportegyesületek, iskolák részére. A támogatás a következő célokra fordítható:

 1. a programban részt vevő iskolák, sportiskolák, sportegyesületek támogatása;
 2. testnevelők, edzők és szervezők díjazása;
 3. sportesemények, versenyrendszerek támogatása;
 4. a programhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása;
 5. egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése;
 6. kommunikációs programok támogatása;
 7. átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésének támogatása;
 8. a program működtetéséhez kapcsolódó létesítmény szükségletek támogatása;
 9. hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása;
 10. eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása;

egyéb, a Sport XXI. program koordinációjával összefüggő feladatok támogatása. §.

Az ÖTM a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet útján támogatja a közoktatási törvény hatálya alá tartozó olyan sportiskolákat, amelyek sportegyesülettel és országos sportági szakszövetséggel, országos sportági szövetséggel kötött megállapodás alapján utánpótlás-nevelési feladatokat látnak el, biztosítják a testnevelés tantárgy emelt szintű oktatását és kiválasztott módszertani központként működnek. A támogatás az alábbi célokra fordítható:

 1. a sportiskolákban használandó sportági sportnevelési modultantervek elkészítése és akkreditációra történő előkészítése;
 2. a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott és elektronikus formában történő kiadása;
 3. a sportági sportnevelési modultantervekhez kapcsolódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus formában történő kiadása;
 4. a sportiskolai rendszer közoktatási intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai koncepció kidolgozása;
 5. a kiemelt és modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe folyamatosan bekapcsolódó intézmények és szakmai műhelyek munkája;

egyéb, a sportiskolák működésével összefüggő feladatok §.

Az ÖTM a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet útján támogatja a versenyzői élsportoló osztályokat működtető közoktatási intézményeket, azok adott tanévi működési költségeit, a versenyzők kiegészítő oktatását, vizsgára való felkészítését §.

A minisztérium a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet útján támogathatja az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátását az alábbiak tekintetében:

 1. az Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban: ORV) történő részvétel;
 2. hazai rendezésű ORV rendezési költségei;
 3. a sportegyesületek utánpótlás-nevelési műhelyeinek szakmai programjai;
 4. a Héraklész Csillag Program megvalósítása;

Ezt a támogatást a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet országos sportági szakszövetségeknek, sportszervezeteknek, közoktatási intézményeknek és sportiskoláknak továbbadhatja. §.

A minisztérium az alábbi utánpótlás-nevelési feladatok ellátásához támogatást nyújt országos sportági szakszövetségek, sportszervezetek, közoktatási intézmények, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság részére:

a Duna Kupa versenysorozaton történő részvétel és a hazai rendezés tekintetében;

kiemelt jelentőségű hazai rendezésű utánpótlás-sportesemények rendezési költségeire;

egyéb, utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatok ellátása érdekében §. 

««  Fel  »»

Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása

A miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére támogatást nyújt a külön jogszabály szerinti kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények közfeladatként történő rendőri biztosításához, a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Szakértői Bizottság működéséhez, valamint a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos szakmai kiadványok megjelentetéséhez §.

A miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére támogatást nyújt a sportszövetség részére a kiemelt hazai rendezésű sportesemények rendezésével összefüggő költségek legfeljebb 50%-ának fedezetéhez. E támogatás esetében sportrendezvénynek minősül:

 1. a felnőtt és az az alatti első korosztály világbajnoksága,
 2. a felnőtt és az az alatti első korosztály Európa-bajnoksága,

a felnőtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként meghatározott verseny). §.